22 aastat kogemust ujuvkaidega
Toodame aastas 4500 m ujuvkaisid
18 spetsialisti tööl ja sind aitamas
Top Marine'i tooted on jõudnud 22 riiki
Top Marine OÜ +372 5304 4000 info@topmarine.ee

Privaatuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Top Marine OÜ, registrikood 11001787, aadress Tule 33, 76505 Saue, Eesti Vabariik (edaspidi andmetöötleja).  Privaatsuspoliitika põhimõtted hõlmavad isikuandmete kaitset ja käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja säilitamist.

Meie tegevus  ja andmekaitsetingimused on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt.

Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

Isikuandmete kogumine, kasutamine ja säilitamine

Andmetöötleja Top Marine OÜ kogub ja töötleb üksikisiku andmeid  sõlmitud lepingu täitmiseks või kliendiga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kogumine toimub alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil või e-kirjade teel;
  • veebilehe kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.

Isikuandmeid säilitatakse kogu teenuse osutamise aja või ajal, mis on vajalik vastutava töötleja kohustuste täitmiseks üldiselt kohaldatavate seaduste kohaselt. Nõusoleku alusel töödeldavate isikuandmete puhul töödeldakse andmeid nõusoleku kehtivuse ajal ja hiljem vastavalt alltoodud eesmärgile.  Selle lepingu võib igal ajal tühistada, kui õigusaktid ei sätesta teisiti.

Isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse vastavalt töötlemise eesmärgile:

  • eesmärk – tellimuse töötlemine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg on 7 aastat.
  • eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine. Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (nt nimi, sugu, vanus, keele eelistus, aadress). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebilehelt  toodete ja teenuste analüüsimiseks. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal võime koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

Turvalisus

Kõik Top Marine OÜ veebilehe külastamise käigus esitatud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Teil on igal ajal õigus:
a) taotleda ligipääsu oma isikuandmetele ja nendega tutvuda;
b) täiendada ja parandada ebatäpseid andmeid,
c) taotleda isikuandmete töötlemise kustutamist või piiramist;
d) kui andmetöötleja töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel, siis on õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta;
e) esitada  oma õiguste kaitseks kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

Teenuse osutamiseks on vajalik isikuandmete esitamine. Andmete esitamata jätmine toob kaasa teenuse osutamiseks vajaliku kontakti loomise võimaluse puudumise.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebilehte kasutama asudes olete tutvunud käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtete ja isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamise tingimustega ning nendega nõustunud. Andmetöötlejal on õigus oma provaatuspoliitikat vajadusel muuta, hoiame oma privaatsuspoliitika ajakohase ja kättesaadavana meie kodulehel.

 

LISAINFORMATSIOONI SAAMISKS PALUN VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

 

Miks valida Top Marine?

Tippkvaliteet
100% toote tundmine
Teenindus, mis hoolib
Turvalisus ja keskkonnahoid
Professionaalne paigaldus
Aus hind
Tarnekiirus
Standardiseeritus
Suhtumine
Top Marine ujuvkaid +372 5304 4000 info@topmarine.ee
Küsi abi eksperdilt